keresés a weboldalon

Felnőttképzési engedély száma: E-000611/2014. Felnőttképzési tev. eng.száma: E/2020/000158 Felnőttképzési tev. bej. száma: B/2020/001762

Munkavédelmi képviselő továbbképzés

A képzés célja: Felkészíteni a munkavédelmi képviselőket, jogaik gyakorlására, a tevékenységük gyakorlásához szükséges alapvető szakmai ismeretek megismerésére. Ismertetni az érdekérvényesítés lehetőségeit és módszereit és a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek formáit.

A képzés célcsoportja: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről előírásai szerint minden munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak létszáma eléri a 20 főt, vagy korábban még nem tartottak képviselő-választást, ott kötelező munkavédelmi képviselőválasztást tartani.

Ajánljuk a tanfolyamot a munkavédelmi képviselőknek, mivel a munkavédelmi törvény 75.§-a (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget” a munkáltatónak biztosítani kell.

Elsajátítandó készségek, képességek: A továbbképzést elvégző munkavédelmi képviselő képes   a munkavállalók munkavédelemmel kapcsolatos jogait és érdekeit képviselni,   meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről,   ellátni a jogszabályokban meghatározott jogosultságait, feladatait,   részt venni a munkahelyeken az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói döntések előkészítésében,   munkavédelmi kérdésekben véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni,   intézkedéseket kezdeményezni a munkáltatónál a biztonságos munkavégzés érdekében,   részt venni a munkabalesetek kivizsgálásában,   közreműködni a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában.

Képzés óraszáma/időtartama

8 óra (5 óra távoktatás + 3 óra konzultáció)

Időpontok

Várható indítás 2023. tavasz

Képzés díja

Részletek hamarosan

Képzésre jelentkezés feltételei

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: nem szükséges

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek: A munkavédelmi képviselő alapképzés elvégzése

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges

Egyéb feltételek: A munkavédelmi képviselőnek nem szükséges munkavédelmi képzettséggel rendelkeznie.
Munkavédelmi képviselő kizárólag olyan munkavállaló lehet, aki már legalább hat hónapja áll munkaviszonyban a cégnél. (munkaviszonyban a munkáltatóval), és az adott telephelyen végzi a tevékenységét.
A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést.

Képzés alapadatai

Képzés pontos megnevezése: Munkavédelmi képviselő továbbképzés

Tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum: Tanúsítvány.

A felnőttképző a Fktv. 13/B. (I) bekezdése szerinti tanúsítványt állít ki

Képzés során megszerezhető kompetenciák

Megszerezhető ismeretek: A továbbképzést elvégző munkavédelmi képviselő ismeri a munkavédelemre vonatkozó általános szabályokat, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségeket; munkavállalói jogokat, kötelezettségeket, a munkavédelmi képviselettel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, feladatokat, a munkahelyére, tevékenységére vonatkozó főbb munkavédelmi követelményeket.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök: Elkötelezett a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzése és a munkakörülmények fejlesztése mellett.
Fontosnak tartja a munkavédelmi szabályok alkalmazását, betartását.
A munkavédelmi szabályoknak megfelelően végzi az érdekérvényesítő tevékenységét. Együttműködik a munkáltatóval, a munkavállalókkal, a munkavédelmi szakemberrel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, valamint a munkavédelmi hatósággal.

A képzés elvégzésével ellátható tevékenység: A munkavédelmi képviselő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket képviseli. A munkavédelmi képviselő meggyőződik a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

Központi elérhetőségeink:

92/319-393
fepih@fepih.hu

Ügyfélszolgálat:

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 4-8. I/2.

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Csütörtök 9-12; 13-16
Péntek 9-12